Земи си ги gmail пораките локално

Да си ги имаш пораките од gmail локално за backup:

 1. Овозможи POP3 на Gmail
 2. Штиклирај го Enable POP for all mail (even mail that’s already been downloaded) за да може да ги симнеш сите пораки.

 3. Инсталирај fetchmail и postfix
 4. Pacman -S е пакет менаџерот на ArchLinux, apt-get install ако е Убунту и компанија. Со fetcmail ги зимаш од gmail, со postfix ги преземаш на локалниот корисник.

   root@laptop:~$ pacman -S fetchmail postfix
  
 5. Конфигурирај го postfix
 6. Postfix стандардно дозволува еден mailbox да биде 50MB, а една порака не поголема од 10MB. Gmail сандачето во моментов ми е 1гига, а максимум пораки што може да примиш/пратиш преку gmail е 25МБ. Затоа ги менувам тие лимити на postfix-от.

   root@laptop:~$ cat /etc/postfix/main.cf| grep size
   mailbox_size_limit = 0 #disable на size limit
   message_size_limit = 31457280 #30MB
   root@laptop:~$ /etc/rc.d/postfix start
  
 7. Конфигурирај го fetchmail
 8. Fetchmail ќе ги зима пораките од gmail и ќе ти ги става во /var/spool/mail/glisha

  glisha@laptop:~$ cat .fetchmailrc 
  poll pop.gmail.com with proto POP3 and options no dns
  user 'mejlot@gmail.com' there with password 'password' is 'ooN1ailu' here options ssl
  
 9. Пушти го да врти првиот пат
 10. Gmail дава пораките во batch-ови (по ~100МБ пораки од еднаш, затоа првиот пат треба да врти fetchmail неколку пати.

   glisha@laptop:~$ while [ True ]; do fetchmail -k; sleep 120; done;
  
 11. Изврши го
 12. Во cron или рачно да го извршиш:

  glisha@laptop:~$ crontab -e
  39 14 * * * mon-fri /usr/bin/fetchmail
  
 13. Да ги читаш
 14. Ако сакаш да ги читаш, најбрзо со mutt од конзола.

  root@laptop:~# pacman -S mutt
  
Овој запис беше напишан во backup. Обележи го трајниот линк.